Employee - Aeroworks International

[C.E.O. & President] Jiro Kurihara (Kuri) [C.O.O.] Yasue Nakamura (Yasue)
C.E.O. & President Jiro Kurihara (Kuri)
C.O.O. Yasue Nakamura (Yasue)
[V.P. - Operations] Tomohiro Shibazaki (Tomo) [Operations manager] Kenichi Kurihara (Kenny)
Vice President - Operations Tomohiro Shibazaki (Tomo)
Operations Director Kenichi Kurihara (Kenny)
[Operations manager] Yuta Kusaka (Yuta) [Operations manager] Michiko Oda (Micci)
Operations manager Yuta Kusaka (Yuta)
Operations manager Michiko Oda (Micci)
[Operations supervisor] Hideki Sajiki (Hideki) [Operations supervisor] Hidenori Takahashi (Tack)
Operations supervisor Hideki Sajiki (Hideki)
Operations supervisor Hidenori Takahashi (Tack)
[Operations agent] Koh Kusumoto (Koh) [Operations agent] Manami Uzawa (Manami)
Operations agent Koh Kusumoto (Koh)
Operations agent Manami Uzawa (Manami)
[Operations agent] So Ueeda(So) [Operations agent] Yuko Nakano(Yuko)
Operations agent So Ueeda(So)
Operations agent Yuko Nakano(Yuko)
[Station manager New Chitose (RJCC)] Sakiko Okano(Saki) [General affair manager] Mieko Imaizumi (Mieko)
Operations agent Sakiko Okano(Saki)
General affair manager Mieko Imaizumi (Mieko)
[Station manager New Chitose (RJCC)] Masaaki Kusaka (Mike)
Station manager New Chitose (RJCC) Masaaki Kusaka (Mike)